Analiz Desteği

analiz desteği
Günümüz araştırmalarında sıklıkla anket analizi, istatistik, biyoistatistik, deney ya da modelleme gibi kavramlar dile getirilmektedir. Bununla birlikte SPSS, Amos, Lisrel, R, Stata, EVievs, Matlab, Ansys, Abaqus vb. programlar üzerinde dersler verilmekte ve bu programların tezlerde kullanımı beklenmektedir. Aslında bu tür gereksinimler bilimsel araştırma basamaklarından “araştırma hipotezlerinin sınanması” başlığından başka bir şeye hizmet etmez. O halde bu basamaklardan başlayarak sunduğumuz analiz desteğini ele almak faydalı olacaktır.


Bilimsel Araştırma Basamakları ve Araştırma Hipotezinin Sınanması

Tüm bilimsel çalışmalar bir problem cümlesinin araştırılması ve kurulan hipotezin sınanması üzerine kurulmuştur. Yapılan araştırmalar neticesinde kurulan hipotez kabul dilebileceği gibi reddedilebilir de. Eğer hipotezler kabul edilmezse yeni bir problem belirlenir ve buna bağlı hipotez oluşturularak yeni araştırmalara geçilir. Kurulan hipotezin kabul edilmesi durumunda ise araştırmacı bir gerçeği ortaya koymuş olur. Bu gerçeğin başkaları tarafından tekrar tekrar araştırılması ve doğrulanması durumunda ise teori ve kanun basamakları ortaya çıkar. Tüm bu çalışmaların temelinde yatan 2 yöntem bulunmaktadır: Nitel ve nicel araştırmalar.

Nitel araştırmalar, insan ve grup davranışlarının niçin ortaya çıktığını ortaya koymak üzere psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi insan ve toplum davranışlarını inceleyen bilim dallarında sıklıkla kullanılır. Nicel araştırmalar ise gözlem ve ölçmeye dayalı olarak, objektif ve tekrarlanabilir yöntemlerdir ve fizik, kimya ve mühendislik gibi doğa bilimleri araştırmalarında tercih edilir.


Tez Hazırlama Aşamalarında Nitel ya da Nicel Araştırma Metodu Seçim Karmaşası

Doktora ya da yüksek lisans olmasına bakılmaksızın tüm tez çalışmaları da bir probleme yanıt vermek üzere tasarlandığından, bu iki araştırma tekniğinden birisini kullanmak zorundadır. Bu noktada araştırmanın hedef ve kapsamı seçilen yöntem için yol göstermektedir. Ancak, bilim dünyasında yaşanan ilerlemelere paralel olarak disiplinlerin iç içe geçmesi ve somut verilerin ön plana çıkmasından dolayı nicel yöntemler tezlerde daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Bu durumun altında yatan ana unsur nicel araştırma tekniklerinin daha açıklanabilir ve jüri karşısında daha savunulabilir olmasıdır. Bizim tavsiyemiz de tüm çalışmalara mutlaka bir nicel içerik ekleyerek ilerlemektir. Bu doğrultuda bağlı bulunulan disipline ya da konu seçimine bağlı olarak analiz tekniği belirlemek gerekmektedir. Bunlardan en yaygınları anket analizi, ekonometrik analiz ve biyoistatistiktir.


anket analizi biyoistatistik ekonometrik analizler

Anket Analizi, Biyoistatistik, Ekonometrik Analizler

Özellikle sosyal bilimler alanında anket toplanması ve araştırma konusunun anket verileri üzerinden değerlendirilmesi son yılların en popüler metodudur. Başta psikoloji, işlet ve eğitim yönetimi olmak üzere birçok disiplinin öğrencisi anket toplar ve SPSS, Amos ya da Lisrel gibi programlar aracılığı ile analizlerini gerçekleştirilir. Aslında bir etki ya da ilişki ölçümünden başka bir şey olmayan tez çalışmalarında korelasyon ya da regresyon gibi analiz tekniklerine ve dolayısı ile bu programlara ihtiyaç duyulması beklenen bir durumdur. Bu doğrultuda literatürde pek çok hazır ölçek bulunmakta ve araştırmacılar bunlar arasından seçim yapmaktadır. Konu başlığının ilk kez çalışılmasına ya da başlı başına bir ölçek çalışmasına bağlı olarak ölçek geliştirme amacıyla yürütülen çalışmalarda da yapısal eşitlik modellemesi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sıklıkla tercih edilir.

Diğer bir başlık olarak ekonometrik analizlerde de, isminden de anlaşılacağı gibi ekonomi ya da iktisat öğrencileri hipotezlerini sınar. Genel yapı olarak finansal tablolarda ya da ülkelerin ekonomik verilerinde yer alan dataların analiz edilmesine dayanan bu metotta; panel veri, veri madenciliği ve veri zarflama yoğun bir şekilde kullanılır. Bu analizlerin gerçekleştirildiği programlardan en bilinenleri de Stat, EViews ve R’dır.

Sağlık bilimlerinde yapılan istatistikler ise özelleşerek biyoistatistik ismini alır. Pek çok kişi tarafından tıbbi istatistik ya da medikal istatistik isimleri ile de bilinen bu konu tıp öğrencilerinin matematik ile olan tek bağı olan bir ders gibi görünse de başlı başına bir bilim dalıdır. Bu yöntem kapsamında özellikle SPSS kullanımı ile sağlık çalışmaları için sayısal veriler elde edilmektedir.


Veri Analizi ve Raporlama Hizmetimiz

İlgili analiz teknikleri ve programlar istatistik bilimine özgü olmakta, bu eğitimi almayan öğrencinin bu programları ya da teknikleri bilmesi beklenmemektedir. Bu durumda bir uzman desteği ortaya çıkmaktadır. Aslında pek çok öğrenci Youtube videoları izlemek ya da internet üzerinde araştırma yapmak sureti ile analizleri yapabildiğini düşünür. Ancak, üzerinde yıllarca eğitim alınan bir konunun tez dönemi gibi kısa bir sürede çözümlenmesi ve doğru sonuçların ortaya çıkması pek muhtemel değildir. Bu noktada işletmemiz bünyesinde yer alan 3 istatistik ve 1 biyoistatistik doktoralı üyelerimizin desteği ön plana çıkmaktadır. Özellikle pilot araştırmalar ve yapısal geçerlilik sınamalarının devreye girdiği çalışmalar için firmamızın çözümleri etkin rol oynamaktadır. Üyelerimiz, ölçeğin seçimi ya da geliştirilmesinden başlayarak savunma sınavına kadar geçen sürecin tümünde öğrenciyi yönlendirir, gerekli analizleri gerçekleştirir, raporları hazırlar ve yapılan her şeyi ilgili program kullanım beceri ile birlikte danışana öğretir.


muhendislik calismalari ve diger arastirmalar

Mühendislik Çalışmaları ve Diğer Araştırmalar

Her ne kadar sunulan analiz hizmetlerinde istatistik bilimi ön plana çıksa da, mühendislik çalışmaları için gereken laboratuvar koşullarını, simülasyonları ve analiz metotlarını da karşılayabilmekteyiz. Burada ekibimizde makine ve elektrik-elektronik mühendisliği doktoralı tama zamanlı üyelerimiz yer almakla birlikte, ihtiyaç duyulan diğer branşlar için de birlikte çalıştığımız akademisyenlerden destek alarak gerekli çözümleri üretmekteyiz. Laboratuvar araştırmalarının devreye girmesi halinde de anlaşmalı olduğumuz özel kurumlardan ya da doğrudan üniversitelerden destek alarak öğrenci ihityaçlarını karşılamaktayız.

Tez hazırlama konusunda profesyonel danışmanlık ihtiyacınız mı var?